Factuur voorwaarden

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na postdatum over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website.


Tarief

Belt u het noodnummer 100/112 dan gelden volgende regels :

Sinds 1 januari 2019 vereenvoudigde minister De Block het facturatiesysteem voor de ziekenwagens en kost elke dringende interventie van de ambulance 67,53 euro, ook als de patiënt besluit niet mee te gaan. Bovenop de 67,53 euro worden geen bijkomende kosten aangerekend. Dit bedrag wordt ieder jaar geindexeerd. 

Deze interventies zijn onderworpen aan de wetgeving van 8 juli 1964 inzake dringende geneeskundige hulpverlening.

Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering voorzien. Vraag echter steeds na of uw hospitalisatieverzekering een tussenkomst voorziet.


Aanvragen voor (niet-) dringend ziekenvervoer:

Bij een aanvraag voor een ambulancerit kan u tijdens de kantooruren de maximum prijs voor die interventie navragen. 
De prijs voor een interventie wordt berekend op basis van het volledig gereden traject van de ziekenwagen en is o.a. afhankelijk van het uur van de aanvraag, moment van uitvoering, dringendheid, ... 

Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering voorzien. Vraag echter steeds na of uw mutualiteit of hospitalisatieverzekering een tussekomst voorziet. 


Aanvragen via MUTAS: 

Indien u via MUTAS een aanvraag voor ziekenvervoer wenst te doen, kan u steeds een voorkeur opgeven voor onze ziekenwagendienst. 


De prijzen voor dit type vervoer zijn steeds vooraf vastgelegd in samenspraak met uw mutualiteit. 


BetalingsvoorwaardenDeze factuur is betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldagop bankrekening BE02363065998840 /

BBRUBEBB van Life-Care, zoals opgegeven op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.


Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.

In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald:

20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of

30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voorfacturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of

65 EUR + 5% van het factuurbedragboven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).


Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan,

aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.


Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar,ongeacht hun vervaldag.


Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.


Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter Gent of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent of de Ondernemingsrechtbank Gent.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.


Vragen over uw factuur?


Telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 09u00 en 17u00 op het nummer 09/239.01.21

Per mail naar info@life-care.be